Historia Zmian systemu PROSPER.

2018.03

2018.02

2018.01

 • Zaktualizowano plik pomocy. MAG KPR FK ST
 • Zmieniono sposób generowania deklaracji VAT7 i VAT7k. Obecnie system wypełnia automatycznie interaktywne formularze Ministerstwa Finansów, które mogą być składane elektronicznie. MAG KPR FK ST
 • Dodano nową zakładkę z danymi osoby fizycznej w konfiguracji systemu. Dane te są wykorzystane do wypełniania/podpisywania deklaracji. MAG KPR FK ST
 • Dodano domyślne ustawianie Pojazdu oraz Opisu typu kosztu w Ewidencji Przebiegu Pojazdu. Obecnie program ustawia te dane na wartości wybrane w ostatnim księgowaniu. KPR
 • Zwiększono rozmiar numeru dokumentu w ewidencji kosztowej pojazdów. Obecnie program pozwala na wprowadzenie numeru z maksymalnie 35 znakami. KPR
 • Zaktualizowano plik pomocy kontekstowej dostępny pod klawiszem F1. MAG KPR FK ST
 • Dodano dwie procedury kontrolne prawidłowego wprowadzenia VAT 50%. KPR FK
 • Dodano odrębną procedurę do rozksięgowywania VAT przy rejestracji pozycji związanych z samochodami użytkowanymi również na cele prywatne (50%). KPR FK
 • Zmieniono kolejność wyświetlania poszczególnych stawek VAT w oknie rejestracji. KPR FK
 • Zmodyfikowano wygląd okna przychodu i rozchodu poprawiając wyświetlanie dla różnych rozdzielczości ekranu. MAG
 • Zmienono sposób tworzenia zestawień cennikowych. Obecnie zestawienia działają szybciej i dodatkowo identyczne na serwerach pracujących pod Windows i Linux. MAG
 • Zmieniono czcionki i układ klawiszy przeglądu dokumentów. Obecnie opisy klawiszy są dobrze widoczne przy różnych rozdzielczościach ekranu. MAG KPR FK ST
 • Zmiana wersji serwera bazodanowego. Nowe oprogramowanie jest szybsze i zapewnia większe bezpieczeństwo danych. MAG KPR FK ST
 • Zmieniono czcionki i układ dolnego paska statusu w głównym oknie programu. MAG KPR FK ST
 • Zmieniono czcionki i sposób wyświetlania okna konfiguracyjnego. MAG KPR FK ST
 • Zmieniono procurę zmiany liczników numerów dokumentów w konfiguracji. Obecnie zmiana wartości liczników nie wymaga restartowania programu. MAG KPR FK ST

2017.12

 • Przeniesiono polecenia uruchamiania emisji JPK VAT do menu z Raportami. KPR FK
 • Dodano funkcję zapamietywania ostatnio ustawionego typu, rodzaju i związku ze sprzedażą VAT. Kolejne wpisywanie pozycji do rejestru powodują, że dane te są ustawiane na identyczne jak przy poprzedniej operacji. KPR FK
 • Dodano nowe stawki VAT - opisujące dodatkowe pozycje na deklaracji VAT. Dotychczas takie pozycje jak zwrot za kasy fiskalne były wprowadzane bezpośrednio na deklarację. Obecnie pozycje te umieszczane będą w rejestrze VAT. KPR FK
 • Zmieniono domyślny rozmiar okna rejestracji VAT w taki sposób, żeby w pełni prezentować nowe opisy stawek VAT. KPR FK

2017.10

 • Dodano funkcję automatycznego wyboru pola Numer Dowodu po zmianie daty dokumentu i przepisaniu daty na pozostałe pola. KPR
 • Modyfikacja okna edycji dokumentu kasowego. Dostosowanie do różnych rozdzielczości ekranu. MAG
 • Modyfikacja okn edycji dokumentu psrzedaży i zakupu. Dostosowanie do różnych rozdzielczości ekranu. MAG